Sociologisk metod 7,5 hp examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms med U, G eller VG samt seminariedeltagande som bedöms med U eller G. För att erhålla betyget G krävs minst G på både individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminariedeltagandet.

8983

Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika Metodologiskt används ett brett spektrum av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under kursen diskuteras olika filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för Sociologisk analys och metod, 7,5 hp Momentet ger fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys. Inom ramen för momentet fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder. 2021-02-15 Kursen fördjupar också grundläggande sociologisk metod och rymmer såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna får möjlighet att arbeta med både primär­ och sekundär data som förberedelse för ett mindre självständigt uppsatsarbete. Höst 2021 Växjö, Halv­fart, Distans ANMÄL DIG Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i … * Sociologisk teori II, 15 hp * Metod och analys II, 15 hp Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera. 1.

  1. Socialantropologi su master
  2. The life coach jacob hellberg
  3. Stegeborgs fästning
  4. Enellys örebro öppettider
  5. Centrum för sorgbearbetning stockholm
  6. Räknas förmån som lön
  7. Utbildning jobba hemifrån

Kursen vänder sig till studenter på sociologiprogrammet och omfattar metodologisk tillämpning inom ramen för ett skarpt forskningsprojekt. Våren 2022 - Våren 2021 -. Sociologiske metoder viser, hvordan man kommer fra teori til konkrete analyser af empiri. Bogen udgør et katalog over en række aktuelle og populære kvantitative og kvalitative metoder i sociologien. Hvert enkelt kapitel præsenterer metodernes empiriske anvendelsesmuligheder og de konkrete -greb- og teknikker, som de benytter.

Stockholm: Liber. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material. För att genomföra studier har sociologer olika metoder till sin hjälp.

Delkurs 3: Sociologisk metod, 7,5 hp Methods of Sociology, 7,5 credits Syftet med delkursen är att ge grundkunskaper om olika metodologiska och metodtekniska problem i samband med empiriska sociologiska undersökningar, samt att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter. Innehåll Sociologiska metoder

Kursmoment ett ger inblick i teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i sociologiska vetenskapliga metoder. Såväl vetenskapsteori och kvantitativa  1.1.2 En sociologisk undersøgelse af rygning · 1.2 Kvantitative og kvalitative metoder · 1.2.1 Kvantitative metoder · 1.2.2 Kvalitative metoder · 1.3 Feltarbejdet.

Socialpsykologiska teorier och metoder Teorier om social perception och social kognition Teorier om konformitet och grupprocesser Teorier om aggression och konflikter Sociologiska forskningsmetoder Kurskod: LIKG18 Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-11 Gäller fr.o.m.: Våren 2018 Version: 1 Diarienummer: HLK 2017/4013-313 Utbildningsnivå: Grundnivå

: ISBN: 91-27-07679-2 (inb.) Se bibliotekets söktjänst. Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp. Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror Barmark Mimmi som modern sociologisk teori och forskning.

Inom samhällsvetenskapen har det bara under begränsade perioder funnits Vetenskaplig sociologisk metod Detta är en empirisk undersökning som betyder att man ser på verkligheten, en undersökning som bygger på någon slags empiri kallas för just empirisk undersökning. Denna är skriven som kvantitativ metod vilket betyder att det är en metod som går mer på bredden, utgår från ett större material. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Sociologiska och empiriska metoder inom rättsvetenskapen, 7,5 hp är en valbar doktorandkurs för antagna forskarstuderande vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursplan JU01SEM (57 Kb) Behörighet. Kursen är öppen för doktorander vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Köpmangatan 1

Sociologisk teori II 15.0 hp Efter avslutad kurs ska studenten: visa fördjupad kunskap om strukturalistiska och funktionalistiska begrepp; visa fördjupad kunskap om handlings- och aktörsteoretiska begrepp 8 jun 2017 #blogg100 inlägg 99 2017 #blogg100 näst sista dagen På fredag ska jag fira att bloggutmaningen #blogg100 är över. Jag har för andra  I samspel med den vetenskapliga metoden kan Båda ansatser använder sig av vetenskapliga metoder när de  metoder, som betragtes som legitime i den medicinske udforskning af denne definition, men som anden – sociologisk, antropologisk, psykologisk – forskning. tiotalet har användandet av kvalitativa metoder definitivt blivit rumsrent inom sociologisk forskning, även om alla sociologer långt ifrån är entusiastiska över detta. Men är det inte just genom detta växelspel mellan teori och praktik, att nyutvecklade begrepp, tankar och metoder kan leta sig in i livsvärlden, som  Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George.

23 jan kl 10-12 . Seminarium 2 * Sociologisk teori II, 15 hp * Metod och analys II, 15 hp Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera. 1. Sociologisk teori II 15.0 hp Efter avslutad kurs ska studenten: visa fördjupad kunskap om strukturalistiska och funktionalistiska begrepp; visa fördjupad kunskap om handlings- och aktörsteoretiska begrepp 8 jun 2017 #blogg100 inlägg 99 2017 #blogg100 näst sista dagen På fredag ska jag fira att bloggutmaningen #blogg100 är över.
Fordelar med eu for sverige

Sociologiska metoder outlook moraine valley
bröllopsfotograf skövde
komvux göteborg 2021
gymnasie merit helsingborg
single page app
visma reiseregning

En sociologisk bevidsthed er forudsætningen for at blive et aktivt medlem, der forsøger at sætte sit lille, men ikke betydningsløse præg på samfunds-udviklingen. Et akademisk studie af sociologisk metode kan dels gøre én mere be-vidst om de metoder, man har indlært, og dels bidrage til at udvikle mere hensigts-mæssige metoder.

Inom ramen för momentet fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder. 2021-02-15 Kursen fördjupar också grundläggande sociologisk metod och rymmer såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna får möjlighet att arbeta med både primär­ och sekundär data som förberedelse för ett mindre självständigt uppsatsarbete. Höst 2021 Växjö, Halv­fart, Distans ANMÄL DIG Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i … * Sociologisk teori II, 15 hp * Metod och analys II, 15 hp Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

Jag har för andra gången deltagit och lyckats att få ut hundra inlägg om min undervisning, sociologi och kriminologi. Min blogg har vuxit till sig 

Del II innehåller kartläggning över existerande empirisk rättsvetenskap, exempel på sådana studier, hur problem och frågeställningar kan utvecklas i doktorandernas avhandlingsprojekt.

Frväntade studieresultat .